مراسم روز جهاني قدس

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

برگزاری مسابقه قران در محل رایزنی رمضان سال1390

.

.

.

.

.

.

فعالیت های قرآنی رایزنی در ماه مبارک رمضان

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.